Κολέγιο CITY College
International Faculty
CITY College.
Main Campus, Thessaloniki, Greece
You are here: Home /

Recognition of degrees


Αναγνώριση πτυχίων

Αναγνώριση από το Ελληνικό Κράτος

Οι απόφοιτοι του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων και απολαμβάνουν τα ίδια επαγγελματικά προσόντα.
Οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του  Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield της Μ. Βρετανίας.

Αναγνωρίζεται πλήρως η επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών που απονέμονται στους αποφοίτους του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College με τους απονεμόμενους τίτλους των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας.

Οι απόφοιτοι του Διεθνούς Τμήματος CITY College που κατέχουν πτυχιακούς τίτλους σπουδών (Bachelors με σπουδές σε 3ετή ή 4ετή προγράμματα) ή μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (Masters) από το University of Sheffield, έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας για πτυχιούχους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, και μπορούν να συμμετάσχουν ως πτυχιούχοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.

Τα παραπάνω ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36, τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 (α 78) και τους νόμους 4093/2012, 4111/2013 και 4310/2014. 

Το αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των αποφοίτων των Κολλεγίων είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π).

Για την αναγνώριση αυτή των τίτλων σπουδών δεν απαιτούνται εξετάσεις και ακολουθείται η διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών, όπως αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π).
 

Απoφάσεις Αναγνώρισης Πτυχιακών Τίτλων Σπουδών(Βachelor’s)
 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
για αποφοίτους  του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College.

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

Απoφάσεις Αναγνώρισης Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών (Μasters)
 του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ)
για αποφοίτους  του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College.

Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Απόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών ΠροσόντωνΑπόφαση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων

 

Πρόσληψη και εργασία στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα

Οι απόφοιτοι που μετά από αίτησή τους αναγνωρίσουν το πτυχίο τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), μπορούν να λάβουν μέρος σε προκηρύξεις του ΑΣΕΠ ή άλλων φορέων για τη διεκδίκηση θέσεων αναλόγως των προσόντων τους στο Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα.

 

Αναγνώριση πτυχίων στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις που ψηφίστηκαν τον Οκτώβριο 2012, οι απόφοιτοι του Διεθνούς Τμήματος CITY College αναγνωρίζουν τα πτυχία τους κι αποκτούν επαγγελματική ισοδυναμία των τίτλων σπουδών τους με τους αντίστοιχους τίτλους των αποφοίτων δημόσιων πανεπιστημίων. Έχουν σήμερα τα ίδια δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημόσιων ελληνικών πανεπιστημίων και επομένως μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ και να εγγράφονται σε επαγγελματικές ενώσεις και επιμελητήρια. Η αναγνώριση αυτή αφορά τις πτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Το Διεθνές Τμήμα του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College λειτουργεί ως Κολέγιο στην Ελλάδα και έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Σημειώνεται ότι, τίτλοι που έχουν αποκτηθεί από αλλοδαπό πανεπιστήμιο μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργαζόμενο Κολλέγιο στην Ελλάδα, αν και αναγνωρίζονται σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, δεν γίνονται δεκτοί από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια για τη συνέχιση των σπουδών για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει βέβαια μόνο για τα Ελληνικά δημόσια Πανεπιστήμια, καθώς οι απόφοιτοί μας γίνονται δεκτοί για τη συνέχιση των σπουδών τους (σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο) σε διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ακαδημαϊκή εξέλιξη.

 

Αναγνώριση στην Ευρώπη και σε όλο το κόσμο

Το University of Sheffield είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Οι πτυχιούχοι του University of Sheffield απολαμβάνουν από την ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας την αναγνωρισιμότητα και το κύρος της υψηλής αξίας του πτυχίου τους καθώς το University of Sheffield συγκαταλέγεται κάθε χρόνο ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι τίτλοι σπουδών των αποφοίτων του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College, απονέμονται απευθείας από το University of Sheffield, είναι ακριβώς ίδιοι με αυτούς που χορηγούνται στους φοιτητές των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών του πανεπιστημίου στη Βρετανία και αναγνωρίζονται διεθνώς.

 

Διαδικασία αναγνώρισης

Οι απόφοιτοι του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield,  CITY College που ενδιαφέρονται να αναγνωρίσουν τους τίτλους σπουδών τους πρέπει να καταθέσουν αίτηση προς το τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

Πληροφορίες:

Για θέματα αναγνώρισης πτυχίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Ευάγγελο Εργέν.
Τηλ.: 2310 275575
email: ergen@citycollege.sheffield.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα της αναγνώρισης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων

 

Πληροφορίες σχετικά με το Πτυχίο και τους επίσημοι τίτλους/πιστοποιητικά που χορηγούνται στους απόφοιτους

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους στα ακαδημαϊκά προγράμματα που προσφέρει το Διεθνές Τμήμα CITY College, οι απόφοιτοι αποκτούν τους ακόλουθους τίτλους και πιστοποιητικά:

Διαβάστε περισσότερα.

 

 

back